ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت در ماده ۲۰۰ قانون تجارت الزامی ذکر شده است و ثبت تغییرات شرکت شامل موارد زیر می شود:

 • تغییر اساسنامه
 • تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
 • انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
 • تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 • تغییر اسم شرکت
 • تغییر مدیر یا مدیران شرکت

به موجب ماده ی ۷ قانون ثبت شرکت ها «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (اداره ی ثبت شرکت ها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده  ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت به رساند»

تغییرات و تصمیمات شرکت ها از طرق مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره برای ثبت تغییرات شرکت انجام می گیرد که در ذیل به توضیح اختیارات هر یک از آن ها می پردازیم.

الف-ثبت تغییرات شرکت که مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ میشود

این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب می نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می گردد.
وظایف این مجمع بدین شرح می باشد:

 • تغییر در مواد اساسنامه
 • تغییر در سرمایه
 • انحلال شرکت قبل از موعد(ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت)

البته تغییر در سرمایه فی الواقع تغییر در اساسنامه می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت می یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند،اگر در جلسه اول حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می شوند. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند، در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حد نصاب قید شود،تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء در جلسه رسمی معتبر خواهد بود(مواد ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت)
با توجه به برخی مواد قانون تجارت می توان وظایف دیگری علاوه بر ماده ۸۳ برای مجمع عمومی فوق العاده منظور داشت از جمله:
تقلیل سرمایه در اثر زیان های وارده(ماده ۶۵ ) یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه

 • تصویب ایجاد سهام ممتاز(ماده ۲۳)
 • تغییر در حقوق و امتیارات سهام ممتاز(تبصره ۲ ماده ۲۴)
 • تبدیل سهام(ماده ۴۳)
 • انتشار اوراق سهام(مواد ۵۵ و ۵۶)
 • تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام(بند ۹ ماده ۶۰ و مواد ۷۱ و ۶۹ و ۶۵ و ۶۱)
 • تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام(مواد ۲۷۸ و ۲۸۷)
 • مجمع عمومی عادی

ثبت تغییرات شرکت برای شرکتهای خارجی

مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ی ثبت شرکت های تهران می باشد.
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود.تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند.(ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها)
قانون ثبت شرکت ها در خصوص ورشکستگی،انحلال و تصفیه شرکت های خارجی،مورد را به سکوت برگزار نموده است.به طور مسلم هنگامی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته و یا منحل می گردد،شعبه آن نیز در ایران منحل می گردد و انحلال ورشکستگی آن ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
لیست شرکا با میزان سهامشان.
کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
کپی اساسنامه شرکت.
حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

 1. به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
 2. تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 3. مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
 4. بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
 5. ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 6. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 7. پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 8. صدور آگهی

بر اساس دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها:

 • طبق بخشنامه ی ۹۰/۱۰/۱۹-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه کیفری برای مدیران(مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
 • طبق بخشنامه ۹۰/۳/۲-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
 • طبق بخشنامه ۹۱/۷/۲- ۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
 • طبق بخشنامه ۹۰/۱۰/۲۶-۱۹۲۹۳۸ /۹۰ موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و
 • نحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.

بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

 • امتیاز این مطلب
5
تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت تغییرات شرکت" ثبت شده است.