ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


تغییرات الحاق به موضوع فعالیت شرکت

تمام شرکتها و موسسات بعد از ثبت شرکت می توانند موضوع فعالیت شرکت خود را تغییر یا اضافه نمایند طبق قانون تجارت برای ثبت تغییرات موضوع نیاز به تنظیم صورتجلسه می باشد در صورتی  که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی دارد می توانید قبل از ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها نسبت به اخذ مجوز اقدام نمائید و همچنین می توانید صورتجلسه را به اداره تحویل و استعلام اداره ثبت را به مرجع ذیربط به همراه نسخه صورتجلسه ارائه نمایید.